Regulamin

1 Organizator: Klub Turystów Wodnych Chełmno.

2 Komandor spływu: Stanisław Drozd.

3 Cel spływu:
– czynny wypoczynek na wodzie,
– propagowanie szlaków wodnych oraz terenów wodnych Regionu Kujawsko-Pomorskiego,
– popularyzacja kwalifikowanej turystyki kajakowej,

4 Trasa spływu: określona w informacji dotyczącej spływu.

5 Warunki uczestnictwa: w spływie mogą uczestniczyć osoby w wieku od 18 lat (osoby młodsze pod opieką osoby dorosłej).

6 Zgłoszenia i wpłaty na rzecz organizatora: należy przesłać na adres klubu najmniej miesiąc przed rozpoczęciem spływu. Wpłaty należy dokonywać w kwocie wymienionej przy każdym ze spływów na poniższy nr konta (dotyczy tylko uczestników z Polski):
PKO BP S.A. Grudziądz: 86 1020 5040 0000 6202 0023 2967, tytułem „na cele statutowe”.

W przypadku rezygnacji w czasie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem – zwrot wpłaty wynosi 50%.

7 Sprzęt i ekwipunek:
– sprzęt turystyczno–biwakowy we własnym zakresie,
– ilość kajaków organizatora ograniczona,
– wcześniej zgłaszający się uczestnicy otrzymują sprzęt nowszej generacji,

8 Świadczenia organizatorów:
W ramach wpłaty organizator zapewnia:
– ubezpieczenie wszystkich uczestników,
– bezpłatną doraźną opiekę medyczną
– materiały propagandowo-okolicznościowe (podczas Międzynarodowych Spływów)
– bezpłatny pobyt na polu biwakowym,
– ochronę wszystkich pojazdów uczestników spływu na terenie jednostki wojskowej w Chełmnie, w czasie spływu,
– przewóz bagaży na trasie spływu,
– pobyt na wszystkich biwakach na trasie spływu,
– korzystanie z przewodników,
– udział w imprezach organizowanych przez organizatora,
– posiłki obiadowe jednodaniowe,
– wodę pitną.

9 Uroczyste otwarcie spływu na terenie koszar jednostki wojskowej (Chełmno, ul. Biskupia 16). Przyjmowanie i weryfikacja uczestników: w dniu spływu, W przypadku Spływu Międzynarodowego również w dzień poprzedzający rozpoczęcie spływu.

10 Uczestnicy spływu zobowiązani są do:
– przestrzegania regulaminu imprez oraz obowiązku podporządkowania się wszystkim zarządzeniom i poleceniom kierownictwa spływu,
– przestrzegania przepisów: prawa wodnego, ochrony przyrody,
(szczególnie na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego), karty turysty, ochrony
środowiska, przepisów w zakresie p-poż.
– udzielanie pomocy potrzebującym na trasie spływu i biwakach,
– przestrzegania przepisu o obowiązku płynięcia w zapiętym sprzęcie ratunkowym (kapok) w czasie całego okresu przebywania na wodzie w kajaku,
– posiadania sprzętu ratunkowego na własny sprzęt pływający na każdą osobę,
– biwakowania tylko w miejscach wyznaczonych przez kwatermistrzostwo spływu,
– układania kajaków na postojach w miejscach wskazanych,
– nie nadużywania alkoholu w miejscach biwakowania. Uczestnicy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wypuszczani na wodę, włącznie z wykluczeniem ze spływu,
– obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu na wodzie,
– ścisłego przestrzegania ciszy nocnej (od 23.00 do 6.00),
– posiadania odpowiedniego dokumentu usług medycznych,
– przestrzegania zasad pływania a szczególnie:
a) nie wypływania z miejsca postoju przed wyznaczonym czasem,
b) nie wyprzedzania pilota na trasie,
c) podporządkowanie się poleceniom pilota i zamykającym spływ,
d) nie pozostawiania sprzętu (kajaków) bez opieki w czasie etapów,
e) nie pozostawania za zamykającym spływ,
f) płynięcia w kajaku (nie wolno płynąć na wierzchu kajaka),
g) zdania sprzętu pływającego (kajaków, kapoków i wioseł) w stanie nie uszkodzonym i czystym,
h) kąpiel dozwolona tylko w miejscach strzeżonych oraz tam gdzie ratownicy przygotują i zabezpieczą odpowiednie miejsce,
Nie przestrzeganie treści punktu 10 regulaminu, po trzykrotnym upomnieniu, powoduje
wykluczenie ze spływu bez praw zwrotu kosztów i powrót na własny koszt do miejsca
zamieszkania.
Nie przestrzeganie punktu 10 g powoduje odpowiedzialność materialną.

11 Postanowienia końcowe:
– organizator nie odpowiada za wszelkiego rodzaju straty materialne poniesione przez uczestników i wyrządzone przez nich osobom trzecim,
– organizator nie zapewnia przewozu osób (uczestników spływu) w pojazdach obsługi spływu,
– organizatorzy informują, że na trasie spływu występują przeszkody i przenoszenia sprzętu,
– organizatorzy spływu zastrzegają sobie prawo dokonania koniecznych zmian na trasie spływu oraz w programie i interpretacji niniejszego regulaminu,
– w przypadku Spływu Międzynarodowego wręczenie najważniejszych trofeów w klasyfikacjach drużynowych i indywidualnych odbędzie się podczas uroczystego zakończenia spływu o godz. 17.00 w siedzibie Klubu Turystów Wodnych Chełmno.

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami.