Zostań członkiem

Aby zostać Członkiem KTW należy:
– posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem,
– zdjęcie formatu 30×40 mm (do deklaracji),
– wypełnić deklarację członkowską KTW,
– posiadać gotówkę na składkę członkowską KTW.

Składka członkowska KTW na rok 2024:
– 84,00 zł,
– 57,00 zł ulgowa,
– 39,00 zł ulgowa młodzieżowa za okres 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,

W ramach składki członkowskiej KTW otrzymujemy:
– nabywamy prawa i obowiązki członka zwyczajnego KTW,
– 100% rabat na opłatę za klubowy kajak (jeśli taka opłata występuje).


Aby zostać Członkiem KTW i PTTK należy:
– posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem,
– 3 zdjęcia formatu 30×40 mm (do legitymacji i deklaracji),
– wypełnić deklarację członkowską KTW i PTTK,
– posiadać gotówkę na składkę członkowską PTTK i wpisowe PTTK.

Składka członkowska PTTK (członek zwyczajny) na rok 2024 jednorazowo:
– 84,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
– 57,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,
– 39,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,

Składka członkowska PTTK (członek zwyczajny) na rok 2023 jednorazowo:
– 75,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
– 51,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
– 36,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,

Uprawnieni do opłacania członkowskiej składki ulgowej są:
– opiekunowie szkolnych kół PTTK,
– osoby małoletnie do ukończenia 16 roku życia,
– młodzież szkolna i młodzież akademicka studiująca – do ukończenia 26 roku życia,
– jedno z rodziców lub opiekun prawny osoby małoletniej opłacający składkę za każde dwie osoby małoletnie (składka rodzinna),
– emeryci, renciści i osoby z orzeczoną niepełnosprawnością,
– bezrobotni,
– osoby pobierające świadczenia przedemerytalne. (od 2015 r.)

Uprawnieni do zwolnienia z opłacania składki członkowskiej są:
– Członkowie Honorowi PTTK,
– dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
– dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia,
– uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych dziennych – do ukończenia 20 roku życia.

Wpisowe PTTK na rok 2024:
– 21,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
– 12,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej,
– 9,00 zł dla osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadpodstawowej.

Wpisowe PTTK jest opłatą jednorazową wnoszoną przy składaniu deklaracji członka PTTK. W kwocie tej kryje się również opłata za legitymację PTTK i znaczek organizacyjny PTTK (w wysokości 8 zł).

W ramach składki członkowskiej PTTK otrzymujemy:
– nabywamy prawa i obowiązki członka zwyczajnego PTTK,
– otrzymujemy ubezpieczenie NNW PTTK,
– możliwość skorzystania z rabatów PTTK.

Kto może być członkiem PTTK?
Szczegółowo określa to art. 12 Statutu PTTK. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
– obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych,
– niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
– małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Członkostwo zwyczajne w PTTK powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Klubu lub Oddziału PTTK.

Zobacz także:
– Członkowie Klubu
– Członkowie zasłużeni
Statut KTW Chełmno
– Historia Klubu
Deklaracja członka zwyczajnego KTW

– Statut PTTK
Członkostwo w PTTK
Karta Praw i Obowiązków Członka PTTK
Wykaz udzielanych rabatów
– Uchwała ZG PTTK nr Q/Q/2023 ws. wysokości składek i wpisowego na 2021 r.
– Uchwała ZG PTTK nr 63/XX/2024 ws. wysokości składek i wpisowego na 2024 r.
– Deklaracja członka zwyczajnego PTTK